تماسخانه

عمارت عباسقلی خان آباده


عمارت، موزه،، مهمان خانه، خورش خانه، شربت خانه و عکاسخانه

ایران، فارس، آباده
خیابان 17 شهریور,
عمارت موزه عباسقلی خان آباده موزه شخصی محمد حسن مقامی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح از 10 شب
پنجشنبه 8 صبح الی 12 شب
جمعه 9 صبح الی 9 شب

Phone: +987144365480
Fax: +987144365480
Email: Info@abbasgholikhan.com


موقعیت ما روی گوگل مپ

پلان های عمارت عباسقلی خان