گزارش تصویری اختصاصی شبکه فارس از عمارت عباسقلی خان آباده

۲۵ خرداد ۱۳۹۹