برگزاری سلسله نشست های فردوسی در عمارت عباسقلی خان

۲۰ مرداد ۱۳۹۸